Algemene
voorwaarden

Overwegende, dat het wenselijk is om voor alle, door haar in het kader van haar onderneming gesloten overeenkomst van koop, verkoop, commissie en aanverwante overeenkomsten algemene voorwaarden te hanteren, heeft AGF Siere B.V. Rooseveltstraat 27 2321 BL Leiden de navolgende algemene voorwaarden vastgesteld:

Verkoop

Overwegende, dat het wenselijk is om voor alle, door haar in het kader van haar onderneming gesloten overeenkomst van koop, verkoop, commissie en aanverwante overeenkomsten algemene voorwaarden te hanteren, heeft AGF Siere B.V. Rooseveltstraat 27 2321 BL Leiden de navolgende algemene voorwaarden vastgesteld:

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Op alle overeenkomsten die AGF Siere B.V. sluit met derden, hierna te noemen ‘koper’, zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Overeenkomsten zoals in lid 1 bedoeld omvatten verkoop, koop, commissie- en aanverwante overeenkomsten.
3. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbod, prijzen

1. Al onze koopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van AGF Siere B.V. zowel voor wat betreft uitvoering als betaling. Al onze prijzen zijn in euro’s (tenzij anders vermeld) en exclusief vervoerskosten.
2. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.
3. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.
4. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij AGF Siere B.V. onverwijld na een aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.

Artikel 3 – Plaats en wijze van levering

1. Levering vindt plaats af magazijn.
2. Indien is overeengekomen, dat het vervoer of vanwege AGF Siere B.V. zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats.
3. Wanneer de zaken door of vanwege AGF Siere B.V. voor de koper worden opgeslagen bij AGF Siere B.V. of derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen.
4. Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst..

Artikel 4 – Risico

Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van afleveren van de zaak en, indien koper geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd.

Artikel 5 – Geleverde hoeveelheid

De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

1. Door AGF Siere B.V. geleverde zaken blijven in eigendom van AGF Siere B.V. tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van AGF Siere B.V. op koper uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
2. Door AGF Siere B.V. geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper worden doorverkocht.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is AGF Siere B.V. gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht AGF Siere B.V. hiervan zo snel als